Lankeleisi G650 48V 14.5Ah 400W Motor Electric Bike

£1430

Lankeleisi RV700 48V 16Ah 1000W Motor Electric Bike

£1850

Lankeleisi X3000 Plus Big Fork 48V 17.5Ah 1000W Motor Electric Bike

£1600

Lankeleisi X3000 Plus Small Fork 48V 17.5Ah 1000W Motor Electric Bike

£1500

Lankeleisi XF4000 48V 16Ah 1000W Motor Electric Bike

£1450

Lankeleisi XT750 Plus Big Fork 48V 14.5Ah / 17.5Ah 1000W Motor Electric Bike

£1600

Lankeleisi XT750 Sports Editition 48V 14.5Ah 500W Motor Electric Bike

£1450